Z organizačných dôvodov zrušené

15. Medzinárodný festival klavírneho umenia

2. Medzinárodná klavírna súťaž - JUNIOR
8. - 10. 7. 2024

4. Medzinárodná klavírna súťaž -
Forum per Tasti - GRANDE

10. - 13. 7. 2024
Medzinárodné majstrovské kurzy
8. – 13. 7. 2024
 • expand_more2. Medzinárodná klavírna súťaž - JUNIOR (8. - 10. 7. 2024)

  Podmienky súťaže JUNIOR:

  1. Súťaž je určená pre všetkých žiakov základných umeleckých škôl a konzervatórií.
  2. Súťažiaci môžu poslať prihlášku najneskôr do 8.6.2024. Prihlášku nájdete tu: (PRIHLÁŠKA). Potvrdenie o zaplatení zápisného poplatku a fotografiu uchádzača v súbore jpg., tiff. png. je potrebné poslať na info@forumpertasti.com
  3. Zápisný poplatok za súťaž:
   1. kategória – 30 €
   2. kategória – 40 €
   3. kategória – 50 €
   4. kategória – 60 €

   Číslo účtu: SK21 0900 0000 0051 6531 5003
   Informácia pre príjemcu (poznámka k platbe): meno a dátum narodenia (ddmmrrrr).

  4. Súťaž v sólovej hre sa uskutoční v štyroch vekových kategóriach:
   1. kategória do 10 rokov – do plného zavŕšenia 10. roku k dátumu 07.07.2024
    (účastníci narodení v roku 2014 a mladší)
   2. kategória 11 - 13 rokov – do plného zavŕšenia 13. roku k dátumu 7.7.2024
    (účastníci narodení v rokoch 2013, 2012, 2011)
   3. kategória 14 - 16 rokov – do plného zavŕšenia 16. roku k dátumu 7.7.2024
    (účastníci narodení v rokoch 2010, 2009, 2008)
   4. kategória 17 - 19 rokov – do plného zavŕšenia 19. roku k dátumu 7.7.2024
    (účastníci narodení v rokoch 2007, 2006, 2005)
  5. Súťaž v sólovej hre sa uskutoční v dvoch kolách. Prvá kategória je jednokolová. Poradie súťažiacich je abecedné, od písmena "A".
  6. Súťažné vystúpenia sú prístupné verejnosti. Súťažiaci súhlasí, že jej/jeho vystúpenia budú nahrávané a video záznamy môžu byť použité k propagácií súťaže.
  7. Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené po jej ukončení 10. júla 2024 spolu s odovzdávaním cien a koncertom víťazov.
  8. Ocenenia pre súťažiacich zahŕňajú diplomy, vecné ceny a finančná odmena je pre 1. cenu 4. kategórie. Absolútny víťaz získava štipendium na Medzinárodných Majstrovských kurzoch FORUM PER TASTI 2025.
  9. Účastníci súťaže si ubytovanie hradia sami.
  10. V prípade zaplatenia zápisného poplatku a neúčasti na súťaži, poplatok vrátený nebude.

  Súťažný repertoár - sólová hra:

  1. Kategória:
  1. kolo
  1. voľný program
  Časový limit: 5-8 minút (aj s pauzami medzi skladbami)

  2. Kategória:
  1. kolo
  1. rýchla časť klasickej sonáty (bez opakovania)
  2. voľný program
  Časový limit: 4-5 min (aj s pauzami medzi skladbami)
  2. kolo
  1. voľný program (repertoár 1. kola sa nesmie opakovať)
  Časový limit: 5-7 min (aj s pauzami medzi skladbami)
  3. Kategória:
  1. kolo
  1. rýchla časť klasickej sonáty (bez opakovania)
  2. 1 virtuózna etuda
  3. voľný program (nemusí byť v prípade dostatočne dlhého programu)
  Časový limit: 5-7 min (aj s pauzami medzi skladbami)
  2. kolo
  1. voľný program (repertoár 1. kola sa nesmie opakovať)
  Časový limit: 8-10 min (aj s pauzami medzi skladbami)
  4. Kategória:
  1. kolo
  1. rýchla časť klasickej sonáty napísaná v sonátovej forme (bez opakovania)
  2. 1 virtuózna etuda
  3. voľný program (nemusí byť v prípade dostatočne dlhého programu)
  Časový limit: 8-10 min (aj s pauzami medzi skladbami)
  2. kolo
  1. jedna pomalá skladba spevného charakteru
  2. voľný program (repertoár 1. kola sa nesmie opakovať)
  Časový limit: 12-15 min (aj s pauzami medzi skladbami)

  Štúdium na ZUŠ a konzervatóriu nie je podmienkou účasti.
  Účastník môže hrať aj vo vyššej kategórií.
  Počet skladieb je ľubovoľný.
  Hra spamäti je podmienkou.

  Porota:

  Významní domáci a zahraniční umelci a pedagógovia.
  O udelení cien rozhoduje medzinárodná porota. Jej rozhodnutie je konečné.
  Výsledky bodového priemeru nebudú zverejnené, sú určené iba pre členov poroty.
  Účastníci nemajú právo vznášať námietky proti rozhodnutiu poroty.
 • expand_more4. Medzinárodná klavírna súťaž - GRANDE (10. – 13. 7. 2024)

  Podmienky súťaže GRANDE:

  1. Súťaž je určená pre všetkých žiakov základných umeleckých škôl, konzervatórií a vysokých umeleckých škôl.
  2. Súťažiaci môžu poslať prihlášku najneskôr do 10.6.2024. Prihlášku nájdete tu: (PRIHLÁŠKA). Potvrdenie o zaplatení zápisného poplatku a fotografiu uchádzača v súbore jpg., tiff. png. je potrebné poslať na info@forumpertasti.com
  3. Zápisný poplatok za súťaž:
   1. kategória – 65 €
   2. kategória – 85 €

   Číslo účtu: SK21 0900 0000 0051 6531 5003
   Informácia pre príjemcu (poznámka k platbe): meno a dátum narodenia (ddmmrrrr).

  4. Súťaž v sólovej hre sa uskutoční v dvoch vekových kategóriach:
   1. kategória 16 - 21 rokov – do plného zavŕšenia 21. roku k dátumu 9.7.2024
    (účastníci narodení v rokoch 2003 - 2008)
   2. kategória 22 - 25 rokov – do plného zavŕšenia 25. roku k dátumu 9.7.2024
    (účastníci narodení v rokoch 1999 - 2002)
  5. Súťaž v sólovej hre sa uskutoční v dvoch a v troch kolách. Prvá kategória je dvojkolová a druhá kategória je trojkolová. Poradie súťažiacich je abecedné, od písmena "A".
  6. Súťažné vystúpenia sú prístupné verejnosti. Súťažiaci súhlasí, že jeho vystúpenia budú nahrávané a video záznamy môžu byť použité k propagácií súťaže.
  7. Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené po jej ukončení 13. júla 2024 spolu s odovzdávaním cien a koncertom víťazov.
  8. Ocenenia pre súťažiacich zahŕňajú finančné odmeny. Víťaz druhej kategórie získava štipendium na Medzinárodných Majstrovských kurzoch FORUM PER TASTI 2025 a koncert s orchestrom ŠKO Žilina.
  9. Účastníci súťaže si ubytovanie hradia sami.
  10. V prípade zaplatenia zápisného poplatku a neúčasti na súťaži, poplatok vrátený nebude.

  Súťažný repertoár - sólová hra:

  1. Kategória:
  1. kolo
  1. baroková skladba
  2. rýchla časť klasickej sonáty napísaná v sonátovej forme (bez opakovania)
  3. 1 virtuózna etuda
  4. voľný program
  Časový limit: 10-15 minút (aj s pauzami medzi skladbami)

  2. kolo
  1. 1 alebo viac romantických skladieb napísaných pred rokom 1900
  2. 1 alebo viac skladieb 20.-21.stor.
  Časový limit: 15-20 min (aj s pauzami medzi skladbami)
  2. Kategória:
  1. kolo
  1. rýchla časť klasickej sonáty napísaná v sonátovej forme (bez opakovania)
  2. 2 virtuózne etudy
  3. voľný program
  Časový limit: 10-15 min (aj s pauzami medzi skladbami)
  2. kolo
  1. baroková skladba
  2. 1 alebo viac romantických skladieb (Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, Brahms)
  3. voľný program (nemusí byť v prípade dostatočne dlhého programu romantických diel)
  Časový limit: 15-20 min (aj s pauzami medzi skladbami)
  3. kolo
  1. voľný program
  Časový limit: 25-30 min (aj s pauzami medzi skladbami)

  Štúdium na ZUŠ a konzervatóriu nie je podmienkou účasti.
  Účastník môže hrať aj vo vyššej kategórii.
  Hra spamäti je podmienkou.

  Porota:

  Významní domáci a zahraniční umelci a pedagógovia.
  O udelení cien rozhoduje medzinárodná porota. Jej rozhodnutie je konečné.
  Výsledky bodového priemeru nebudú zverejnené, sú určené iba pre členov poroty.
  Účastníci nemajú právo vznášať námietky proti rozhodnutiu poroty.
Miesto
Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48
010 01 Žilina
Kontakt
info@forumpertasti.com
+421 904 440 408
facebook.com/forumpertasti
 • expand_moreMajstrovské interpretačné kurzy (7 – 30 rokov)
  Majstrovské interpretačné kurzy pod vedením renomovaných profesorov, s cieľom napomáhať mladým klaviristom na ceste k umeniu klavírnej hry.
  Lektori
  Zuzana Niederdorfer (AT/SVK)
  - Kunstuniversität Graz
  - 8.-13.7.2024
  - veková kategória 15-30 rokov a mladší laureáti národných a medzinárodných súťaží
  - kapacita: 23 lekcií
  William Fong (UK)
  - Royal Academy of Music, London
  - The Purcell School, London
  - 11.-13.7.2024
  - veková kategória 15-30 rokov a mladší laureáti medzinárodných súťaží
  - kapacita: 8 lekcií
  Ivan Gajan (SVK)
  - Janáčkova akademie múzických umění, Brno
  - Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  - 11.7. a 13.7.2024
  - veková kategória 15-30 rokov a mladší laureáti národných a medzinárodných súťaží
  - kapacita: 4 lekcie
  Tymoteusz Bies (POL)
  - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
  12.7.2024
  - veková kategória 15-30 rokov a mladší laureáti medzinárodných súťaží
  - kapacita: 4 lekcie
  Eva Varhaníková (SVK)
  - Akadémia umení v Banskej Bystrici
  - 8.-9.7.2024
  - veková kategória 7-30 rokov
  - kapacita: 8 lekcií
  František Pergler (SVK)
  - Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  - 8.-9.7.2024
  - veková kategória 7-30 rokov
  - kapacita: 8 lekcií

  V prípade, že účastník kurzu je zároveň aj súťažiaci na FPT GRANDE, môže sa prihlásiť k lektorom W. Fong, T. Bies a I. Gajan len s iným, nie súťažným programom.

  Poplatok
  Uzávierka prihlášok: 8. júna 2024

  Veková kategória do 14,99 rokov - 1 lekcia (40 min): 35€.
  Veková kategória 15-30 rokov - 1 lekcia (55 min): 60€.
  Pasívny účastník: 20€ za 1 deň.
  Poplatok za lekcie je potrebné poukázať na číslo účtu:
  IBAN: SK21 0900 0000 0051 6531 5003
  Variabilný symbol: dátum narodenia (ddmmrrrr) a do správy pre príjemcu uveďte svoje meno.
  V prípade neúčasti sa uhradený poplatok nevracia.
  Ubytovanie
  Účastníci kurzov si ubytovanie hradia sami. Môžu požiadať o pomoc pri rezervácií ubytovania.
  V prípade zaplatenia poplatku a neúčasti na kurzoch, poplatok vrátený nebude.

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii majstrovských kurzov.
  Prihláška
  Prihlásiť sa môžete tu.
 • expand_moreGaléria 2023

  Otvárací koncert Z. Niederdorfer

  Vernisáž výstavy Leidža Kupkoviča - "Človečina"

  Majstrovské kurzy - pondelok 10.7.2023

  Prednáška o Alexandrovej metóde - L. Nováček

  Majstrovské kurzy - utorok 11.7.2023

  Koncert Emil Weller a Klara Lužnik, Kunst-Universität Graz

  Majstrovské kurzy - streda 12.7.2023

  Koncert doktorandov z AU v Banskej Bystrici a VŠMU v Bratislave

  Majstrovské kurzy - štvrtok 13.7.2023

  Majstrovské kurzy - piatok 14.7.2023

  Koncert účastníkov majstrovských kurzov

  Záver festivalu

Miesto
Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48
010 01 Žilina
Kontakt
info@forumpertasti.com
+421 904 440 408
facebook.com/forumpertasti