Medzinárodná klavírna súťaž
4. - 6. júl 2022
Medzinárodné majstrovské kurzy
7. - 10. júl 2022

Podmienky súťaže:

 1. Súťaž je určená pre všetkých žiakov základných umeleckých škôl a konzervatórií.
 2. Súťažiaci môžu poslať prihlášku najneskôr do 4.6.2022. Prihlášku nájdete tu: (https://forms.gle/kaEuRThySXxRqxzWA). Potvrdenie o zaplatení zápisného poplatku a fotografiu uchádzača v súbore jpg., tiff. png. je potrebné poslať na info@forumpertasti.com
 3. Zápisný poplatok vo výške 20 eur je potrebné poukázať na IBAN: SK21 0900 0000 0051 6531 5003
  Variabilný symbol: dátum narodenia (ddmmrrrr). Každý súťažiaci platí len jeden zápisný poplatok.
  Napr. ten, kto uhradil poplatok v sólovej hre, v klavírnych duách neplatí.
 4. Súťaž v sólovej hre sa uskutoční v piatich vekových kategóriach:
  1. kategória – účastníci narodení v roku 2013 a mladší, t. j. do 9 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  2. kategória – účastníci narodení v roku 2011 a 2012, t. j. do 11 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  3. kategória – účastníci narodení v roku 2010 a 2009, t. j. do 13 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  4. kategória – účastníci narodení v roku 2008 a 2007, t. j. do 15 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  5. kategória – účastníci narodení v roku 2006, 2005 a 2004, t. j. do 18 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
 5. Súťaž v klavírnych duách sa uskutoční v štyroch vekových kategóriach:
  1. kategória – vekový priemer obidvoch účastníkov do 11 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  2. kategória – vekový priemer obidvoch účastníkov do 13 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  3. kategória – vekový priemer obidvoch účastníkov do 15 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  4. kategória – vekový priemer obidvoch účastníkov do 18 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
 6. Súťaž v sólovej hre sa uskutoční v dvoch kolách. Prvá kategória je jednokolová. Súťaž v klavírnych duách je vo všetkých kategóriách jednokolová. Poradie súťažiacich sa určuje losovaním dňa 4.7.2022.
 7. Súťažné vystúpenia sú prístupné verejnosti. Súťažiaci súhlasí, že jeho vystúpenia budú nahrávané a video záznamy môžu byť použité k propagácií súťaže.
 8. Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené po jej ukončení 6. júla 2022 spolu s odovzdávaním cien a koncertom víťazov.
 9. Ocenenia pre súťažiacich zahŕňajú finančné ocenenia, diplomy a vecné ceny. Absolútny víťaz získava štipendium na Medzinárodných Majstrovských kurzoch FORUM PER TASTI 7.-10.7.2022.
 10. Účastníci súťaže si ubytovanie hradia sami.
 11. V prípade zaplatenia zápisného poplatku a neúčasti na súťaži, poplatok vrátený nebude.
 12. V prípade zrušenia súťaže zo strany organizácie budú všetky prijaté poplatky účastníkom vrátené.

Súťažný repertoár - sólová hra:

1. Kategória:
1. kolo
 1. voľný program
Časový limit: 3-6 minút

2. Kategória:
1. kolo
 1. voľný program
Časový limit: 5-8 min
2. kolo
 1. skladba obdobia klasicizmu
 2. voľný program – repertoár z 1. kola sa nesmie opakovať
Časový limit: 5-8 min
3. Kategória:
1. kolo
 1. voľný program
Časový limit: 7-10 min
2. kolo
 1. skladba obdobia klasicizmu
 2. voľný program – repertoár z 1. kola sa nesmie opakovať
Časový limit: 7-10 min
4. Kategória:
1. kolo
 1. voľný program
Časový limit: 10-15 min
2. kolo
 1. skladba obdobia klasicizmu
 2. voľný program – repertoár z 1. kola sa nesmie opakovať
Časový limit: 10-15 min
5. Kategória:
1. kolo
 1. voľný program
Časový limit: 15-20 min
2. kolo
 1. skladba obdobia klasicizmu - závažná časť sonáty z obdobia klasicizmu (sonátová forma bez opakovania)
 2. voľný program – repertoár z 1. kola sa nesmie opakovať
Časový limit: 15-20 min

Štúdium na ZUŠ nie je podmienkou účasti.
Účastník môže hrať aj vo vyššej kategórií.
Počet skladieb je ľubovoľný.
Hra spamäti je podmienkou.

Súťažný repertoár - klavírne duá:

1. Kategória:
 1. minimálne dve ľubovoľné skladby – napísané pre štvorručný klavír, prípadne pre dva klavíry
Časový limit: 5-8 minút
2. Kategória:
 1. minimálne dve ľubovoľné skladby – napísané pre štvorručný klavír, prípadne pre dva klavíry
Časový limit: 7-12 minút
3. Kategória:
 1. minimálne dve ľubovoľné skladby – napísané pre štvorručný klavír, prípadne pre dva klavíry
Časový limit: 10-15 minút
4. Kategória:
 1. minimálne dve ľubovoľné skladby – napísané pre štvorručný klavír, prípadne pre dva klavíry
 2. jedna povinná skladba pre dva klavíry
Časový limit: 15-20 minút

Podmienkou je do súťažného programu zaradiť pôvodné klasické skladby napísané pre štvorručný klavír alebo pre dva klavíry (nie prepisy a úpravy).
Hra spamäti nie je podmienkou.
Štúdium na ZUŠ nie je podmienkou účasti.
Účastníci klavírneho dua môžu hrať aj vo vyššej kategórií.
Nepovoľuje sa osoba na otáčanie nôt.
Postavenie klavírov je v pozícií oproti sebe.

Porota:

Predseda
Otto Niederdorfer - Rakúsko

Členovia:
František Pergler - Slovensko
Michael Berki - Slovensko

O udelení cien rozhoduje medzinárodná porota. Jej rozhodnutie je konečné.
 • expand_moreMajstrovské interpretačné kurzy (15 – 26 rokov)
  Majstrovské interpretačné kurzy pod vedením renomovaných profesorov, s cieľom napomáhať mladým klaviristom na ceste k umeniu klavírnej hry.
  Profesor
  Zuzana Niederdorfer
  picture_as_pdf životopis
  Poplatok
  Zakúpenie samostatnej lekcie u lektorky: 60€.
  Pasívny účastník: 20€ za deň.
  Ubytovanie
  Účastníci kurzov si ubytovanie hradia sami. Môžu požiadať o pomoc pri rezervácií ubytovania.
  Organizácia
  V prípade zrušenia kurzov zo strany organizácie budú všetky prijaté poplatky účastníkom vrátené.

  V prípade zaplatenia poplatku a neúčasti na kurzoch, poplatok vrátený nebude.

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii majstrovských kurzov.
  Prihláška
  https://forms.gle/Uxn8yafVVKqAVWgJ6
 • expand_moreInterpretačné klavírne kurzy (7 – 14 rokov)
  Individuálne hodiny hry na klavíri, prehĺbenie vedomostí o interpretačnom štýle, podpora v predpríprave na strednú umeleckú školu ako aj kontakt s koncertným pódiom.
  Lektor

  František Pergler
  picture_as_pdf životopis
  Poplatok za kurz
  Zakúpenie samostatnej lekcie u lektora: 30€.
  Pedagóg sa môže zúčastniť na lekcii svojho zverenca bez poplatku.
  Pasívny účastník: 20€ za deň.
  Ubytovanie
  Účastníci kurzov si ubytovanie hradia sami. Môžu požiadať o pomoc pri rezervácií ubytovania.
  Organizácia
  V prípade zrušenia kurzov zo strany organizácie budú všetky prijaté poplatky účastníkom vrátené.

  V prípade zaplatenia poplatku a neúčasti na kurzoch, poplatok vrátený nebude.

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii kurzov.
  Prihláška
  https://forms.gle/Uxn8yafVVKqAVWgJ6
 • expand_morePredškolské kurzy (3 – 6 rokov)
  Interaktívne predstavenia, workshopy s cieľom podporiť u detí rozvinutie hudobného cítenia, poskytnúť praktický kontakt s hudobnými nástrojmi. Cieľom kolektívnej hodiny je viesť deti k pozitívnemu vzťahu k hudbe, k zlepšovaniu vnímavosti, pamäti a jemnej motoriky.
  Lektorka

  Veronika Chmeliarová
  picture_as_pdf životopis
  Poplatok
  Kolektívna hodina bude prebiehať v max. počte 10 detí v jednej skupinke

  Balíček 7 dní (4.-10.7.2022): 35€ 1 dieťa
  V prípade súrodencov je možná zľava.
  Jednodňový vstup – 8€ pre 1 dieťa.
  Povinnosť sprevádzať dieťa do 4 rokov.
  Bezplatný vstup sprievodu (rodič, starí rodičia, učiteľka materskej škôlky).

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii predškolských kurzov.
  Prihláška
  https://forms.gle/iGB2xCEpDEJY8r618
Miesto
Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48
010 01 Žilina
Kontakt
info@forumpertasti.com
+421 904 440 408
facebook.com/forumpertasti