4. Medzinárodná klavírna súťaž
(11. - 15. júl 2021)
ZRUŠENÉ
Majstrovské interpretačné kurzy
(8. - 15. júl 2021)

Podmienky súťaže:

 1. Súťaž je určená pre všetkých študentov základných, stredných a vysokých umeleckých škôl, prípadne ich absolventov.
 2. Súťažiaci môžu poslať prihlášku najneskôr do 15.6.2021. Prihlášku nájdete tu: (https://forms.gle/HQSVNJueQbBimn1V6). Potvrdenie o zaplatení zápisného poplatku a fotografiu uchádzača v súbore jpg., tiff. png. je potrebné poslať na info@forumpertasti.com
 3. Zápisný poplatok vo výške 150 eur je potrebné poukázať na IBAN: SK21 0900 0000 0051 6531 5003
  Variabilný symbol: dátum narodenia (ddmmrrrr)
  V prípade účasti na Majstrovských kurzoch zápisný poplatok odpadá. Je zahrnutý v poplatku za kurzy.
 4. Súťaž sa uskutoční v dvoch kategóriách:
  1. kategória – účastníci narodení v roku 2004 - 2008, t. j. od 13 do 17 rokov, rozhodujúci je dátum 16. júl 2021
  2. kategória – účastníci narodení v rokoch 1995 – 2003, t. j. od 18 do 26 rokov, rozhodujúci je dátum 16. júl 2021
 5. Súťaž sa uskutoční v dvoch kolách. Poradie súťažiacich sa určuje losovaním dňa 11.7.2021.
 6. Súťažné vystúpenia sú prístupné verejnosti. Súťažiaci súhlasí, že jeho vystúpenia budú nahrávané a video záznamy môžu byť použité k propagácií súťaže.
 7. Výsledky budú verejne vyhlásené po ukončení súťaže 15. júla 2021 spolu s odovzdávaním cien.
 8. Celkový finančný obnos pre ocenených finalistov je 2000 eur. Pre absolútneho víťaza honorovaný koncert s orchestrom.
 9. Účastníci súťaže si ubytovanie hradia sami. Môžu požiadať o pomoc pri rezervácií ubytovania.
 10. V prípade zaplatenia poplatku a neúčasti na súťaži, poplatok vrátený nebude.
 11. V prípade zrušenia súťaže zo strany organizácie budú všetky prijaté poplatky účastníkom vrátené.
 12. V prípade nepriaznivej situácie bude súťaž prebiehať v online forme. Zápisný poplatok bude znížený. V prípade predplatenia celej sumy, bude zvyšná suma účastníkovi vrátená. Aktuálne informácie nájdete na tejto stránke.

Súťažný repertoár:

1. Kategória:
1. kolo
 1. 1 etuda
 2. závažná časť sonáty z obdobia klasicizmu (v sonátovej forme)
 3. v prípade chýbajúcich minút, doplniť voľným programom
Časový limit: 8-12 minút

2. kolo Voľný program – repertoár z 1. kola sa nesmie opakovať
Časový limit: 15-20 minút

2. Kategória:
1. kolo
 1. 2 virtuózne etudy (jedna etuda F. Chopina)
 2. závažná časť sonáty z obdobia klasicizmu (Haydn, Mozart, Beethoven) – v sonátovej forme, bez opakovania
 3. voľný program (v prípade potreby doplnenia minutáže)
Časový limit: 12-17 min

2. kolo
Voľný program – repertoár z 1.kola sa nesmie opakovať
Trvanie 25 – 35 minút
Podmienkou je hra spamäti.

Porota:

Predseda
Ivan Gajan - Slovensko

Členovia:
William Fong - Anglicko
Otto Niederdorfer - Rakúsko
Ruben Dalibaltayan - Chorvátsko
Michael Berki - Slovensko

O udelení hlavných a špeciálnych cien rozhoduje medzinárodná porota. Jej rozhodnutie je konečné.
 • expand_moreMajstrovské interpretačné kurzy (15 – 26 rokov)
  Majstrovské interpretačné kurzy pod vedením renomovaných profesorov, s cieľom napomáhať mladým klaviristom na ceste k umeniu klavírnej hry.
  Profesor
  Poplatok
  500€ (6 lekcií a zápisné na súťaž, možnosť cvičných hodín, prehliadka mesta)
  Zakúpenie samostatnej lekcie u profesora - 70€.
  Pasívny účastník - 50€ za deň.
  Ubytovanie
  Účastníci kurzov si ubytovanie hradia sami. Môžu požiadať o pomoc pri rezervácií ubytovania.
  Organizácia
  V prípade nepriaznivej situácie budú Majstrovské kurzy prebiehať v online forme a poplatok online kurzov bude znížený.

  V prípade zaplatenia poplatku a neúčasti na kurzoch, poplatok vrátený nebude.

  V prípade zrušenia kurzov zo strany organizácie budú všetky prijaté poplatky účastníkom vrátené.

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii majstrovských kurzov.
  Prihláška
  https://forms.gle/HQSVNJueQbBimn1V6
 • expand_moreInterpretačné klavírne kurzy (7 – 14 rokov)
  Individuálne hodiny hry na klavíri, prehĺbenie vedomostí o interpretačnom štýle, podpora v predpríprave na strednú umeleckú školu ako aj kontakt s koncertným pódiom.
  Lektorka

  Darina Švárna
  picture_as_pdf životopis
  Poplatok za kurz
  Zakúpenie samostatnej lekcie u lektorky - 30€.
  Pedagóg sa môže zúčastniť na lekcii svojho zverenca bez poplatku.
  Pasívny účastník - 50€ za deň.
  Ubytovanie
  Účastníci kurzov si ubytovanie hradia sami. Môžu požiadať o pomoc pri rezervácií ubytovania.
  Organizácia
  V prípade nepriaznivej situácie budú Interpretačné kurzy prebiehať v online forme a poplatok online kurzov bude znížený.

  V prípade zaplatenia poplatku a neúčasti na kurzoch, poplatok vrátený nebude.

  V prípade zrušenia kurzov zo strany organizácie budú všetky prijaté poplatky účastníkom vrátené.

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii kurzov.
  Prihláška
  https://forms.gle/HQSVNJueQbBimn1V6
 • expand_morePredškolské kurzy (3 – 6 rokov)
  Interaktívne predstavenia, workshopy s cieľom podporiť u detí rozvinutie hudobného cítenia, poskytnúť praktický kontakt s hudobnými nástrojmi. Cieľom kolektívnej hodiny je viesť deti k pozitívnemu vzťahu k hudbe, k zlepšovaniu vnímavosti, pamäti a jemnej motoriky.
  Lektorka

  Veronika Chmeliarová
  picture_as_pdf životopis
  Poplatok
  Kolektívna hodina bude prebiehať v max. počte 10 detí v jednej skupinke

  Balíček 7 dní: 35€ 1 dieťa
  V prípade súrodencov je možná zľava.
  Jednodňový vstup – 8€ pre 1 dieťa.
  Povinnosť sprevádzať dieťa do 4 rokov.
  Bezplatný vstup sprievodu (rodič, starí rodičia, učiteľka materskej škôlky).

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii predškolských kurzov.
  Prihláška
  https://forms.gle/Ccqootmvx9MogTgPA
Miesto
Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48
010 01 Žilina
Kontakt
info@forumpertasti.com
+421 904 440 408
facebook.com/forumpertasti