Medzinárodná klavírna súťaž
4. - 6. júl 2022
Medzinárodné majstrovské kurzy
7. - 10. júl 2022

Otvárací koncert T. Fekete a F. Pergler

4. Medzinárodná klavírna súťaž

Podmienky súťaže:

 1. Súťaž je určená pre všetkých žiakov základných umeleckých škôl a konzervatórií.
 2. Súťažiaci môžu poslať prihlášku najneskôr do 4.6.2022. Prihlášku nájdete tu: (https://forms.gle/kaEuRThySXxRqxzWA). Potvrdenie o zaplatení zápisného poplatku a fotografiu uchádzača v súbore jpg., tiff. png. je potrebné poslať na info@forumpertasti.com
 3. Zápisný poplatok vo výške 20 eur je potrebné poukázať na IBAN: SK21 0900 0000 0051 6531 5003
  Variabilný symbol: dátum narodenia (ddmmrrrr). Každý súťažiaci platí len jeden zápisný poplatok.
  Napr. ten, kto uhradil poplatok v sólovej hre, v klavírnych duách neplatí.
 4. Súťaž v sólovej hre sa uskutoční v piatich vekových kategóriach:
  1. kategória – účastníci narodení v roku 2013 a mladší, t. j. do 9 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  2. kategória – účastníci narodení v roku 2011 a 2012, t. j. do 11 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  3. kategória – účastníci narodení v roku 2010 a 2009, t. j. do 13 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  4. kategória – účastníci narodení v roku 2008 a 2007, t. j. do 15 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  5. kategória – účastníci narodení v roku 2006, 2005, 2004 a 2003, t. j. do 18 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
 5. Súťaž v klavírnych duách sa uskutoční v štyroch vekových kategóriach:
  1. kategória – vekový priemer obidvoch účastníkov do 11 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  2. kategória – vekový priemer obidvoch účastníkov do 13 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  3. kategória – vekový priemer obidvoch účastníkov do 15 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
  4. kategória – vekový priemer obidvoch účastníkov do 18 rokov, rozhodujúci dátum je 7.7.2022
 6. Súťaž v sólovej hre sa uskutoční v dvoch kolách. Prvá kategória je jednokolová. Súťaž v klavírnych duách je vo všetkých kategóriách jednokolová. Poradie súťažiacich sa určuje losovaním dňa 4.7.2022.
 7. Súťažné vystúpenia sú prístupné verejnosti. Súťažiaci súhlasí, že jeho vystúpenia budú nahrávané a video záznamy môžu byť použité k propagácií súťaže.
 8. Výsledky súťaže budú slávnostne vyhlásené po jej ukončení 6. júla 2022 spolu s odovzdávaním cien a koncertom víťazov.
 9. Ocenenia pre súťažiacich zahŕňajú finančné ocenenia, diplomy a vecné ceny. Absolútny víťaz získava štipendium na Medzinárodných Majstrovských kurzoch FORUM PER TASTI 7.-10.7.2022.
 10. Účastníci súťaže si ubytovanie hradia sami.
 11. V prípade zaplatenia zápisného poplatku a neúčasti na súťaži, poplatok vrátený nebude.
 12. V prípade zrušenia súťaže zo strany organizácie budú všetky prijaté poplatky účastníkom vrátené.

Súťažný repertoár - sólová hra:

1. Kategória:
1. kolo
 1. voľný program
Časový limit: 3-6 minút

2. Kategória:
1. kolo
 1. voľný program
Časový limit: 5-8 min
2. kolo
 1. skladba obdobia klasicizmu
 2. voľný program – repertoár z 1. kola sa nesmie opakovať
Časový limit: 5-8 min
3. Kategória:
1. kolo
 1. voľný program
Časový limit: 7-10 min
2. kolo
 1. skladba obdobia klasicizmu
 2. voľný program – repertoár z 1. kola sa nesmie opakovať
Časový limit: 7-10 min
4. Kategória:
1. kolo
 1. voľný program
Časový limit: 10-15 min
2. kolo
 1. skladba obdobia klasicizmu
 2. voľný program – repertoár z 1. kola sa nesmie opakovať
Časový limit: 10-15 min
5. Kategória:
1. kolo
 1. voľný program
Časový limit: 15-20 min
2. kolo
 1. skladba obdobia klasicizmu - závažná časť sonáty z obdobia klasicizmu (sonátová forma bez opakovania)
 2. voľný program – repertoár z 1. kola sa nesmie opakovať
Časový limit: 15-20 min

Štúdium na ZUŠ nie je podmienkou účasti.
Účastník môže hrať aj vo vyššej kategórií.
Počet skladieb je ľubovoľný.
Hra spamäti je podmienkou.

Súťažný repertoár - klavírne duá:

1. Kategória:
 1. minimálne dve ľubovoľné skladby – napísané pre štvorručný klavír, prípadne pre dva klavíry
Časový limit: 5-8 minút
2. Kategória:
 1. minimálne dve ľubovoľné skladby – napísané pre štvorručný klavír, prípadne pre dva klavíry
Časový limit: 7-12 minút
3. Kategória:
 1. minimálne dve ľubovoľné skladby – napísané pre štvorručný klavír, prípadne pre dva klavíry
Časový limit: 10-15 minút
4. Kategória:
 1. minimálne dve ľubovoľné skladby – napísané pre štvorručný klavír, prípadne pre dva klavíry
 2. jedna povinná skladba pre dva klavíry
Časový limit: 15-20 minút

Podmienkou je do súťažného programu zaradiť pôvodné klasické skladby napísané pre štvorručný klavír alebo pre dva klavíry (nie prepisy a úpravy).
Hra spamäti nie je podmienkou.
Štúdium na ZUŠ nie je podmienkou účasti.
Účastníci klavírneho dua môžu hrať aj vo vyššej kategórií.
Nepovoľuje sa osoba na otáčanie nôt.
Postavenie klavírov je v pozícií oproti sebe.

Porota:

Predseda
Otto Niederdorfer - Rakúsko

Členovia:
František Pergler - Slovensko
Michael Berki - Slovensko

O udelení cien rozhoduje medzinárodná porota. Jej rozhodnutie je konečné.
Výsledky bodového priemeru nebudú zverejnené, sú určené iba pre členov poroty.
Účastníci nemajú právo vznášať námietky proti rozhodnutiu poroty.

Koncert Zuzana Niederdorfer

Interpretačné kurzy 7-14 rokov

Majstrovské kurzy 15-26 rokov

Koncert účastníkov kurzov

Záverečné fotenie

 • expand_moreMajstrovské interpretačné kurzy (15 – 26 rokov)
  Majstrovské interpretačné kurzy pod vedením renomovaných profesorov, s cieľom napomáhať mladým klaviristom na ceste k umeniu klavírnej hry.
  Profesor
  Zuzana Niederdorfer
  picture_as_pdf životopis
  Poplatok
  Zakúpenie samostatnej lekcie u lektorky: 60€.
  Pasívny účastník: 20€ za deň.
  Poplatok za lekcie je potrebné poukázať na číslo účtu:
  IBAN: SK21 0900 0000 0051 6531 5003
  Variabilný symbol: dátum narodenia (ddmmrrrr) a do správy pre príjemcu uveďte svoje meno.
  Ubytovanie
  Účastníci kurzov si ubytovanie hradia sami. Môžu požiadať o pomoc pri rezervácií ubytovania.
  Organizácia
  V prípade zrušenia kurzov zo strany organizácie budú všetky prijaté poplatky účastníkom vrátené.

  V prípade zaplatenia poplatku a neúčasti na kurzoch, poplatok vrátený nebude.

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii majstrovských kurzov.
  Prihláška
  https://forms.gle/Uxn8yafVVKqAVWgJ6
 • expand_moreInterpretačné klavírne kurzy (7 – 14 rokov)
  Individuálne hodiny hry na klavíri, prehĺbenie vedomostí o interpretačnom štýle, podpora v predpríprave na strednú umeleckú školu ako aj kontakt s koncertným pódiom.
  Lektor

  František Pergler
  picture_as_pdf životopis
  Poplatok za kurz
  Zakúpenie samostatnej lekcie u lektora: 30€.
  Pedagóg sa môže zúčastniť na lekcii svojho zverenca bez poplatku.
  Pasívny účastník: 20€ za deň.
  Poplatok za lekcie je potrebné poukázať na číslo účtu:
  IBAN: SK21 0900 0000 0051 6531 5003
  Variabilný symbol: dátum narodenia (ddmmrrrr) a do správy pre príjemcu uveďte svoje meno.
  Ubytovanie
  Účastníci kurzov si ubytovanie hradia sami. Môžu požiadať o pomoc pri rezervácií ubytovania.
  Organizácia
  V prípade zrušenia kurzov zo strany organizácie budú všetky prijaté poplatky účastníkom vrátené.

  V prípade zaplatenia poplatku a neúčasti na kurzoch, poplatok vrátený nebude.

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii kurzov.
  Prihláška
  https://forms.gle/Uxn8yafVVKqAVWgJ6
 • expand_morePredškolské kurzy (3 – 6 rokov)
  Interaktívne predstavenia, workshopy s cieľom podporiť u detí rozvinutie hudobného cítenia, poskytnúť praktický kontakt s hudobnými nástrojmi. Cieľom kolektívnej hodiny je viesť deti k pozitívnemu vzťahu k hudbe, k zlepšovaniu vnímavosti, pamäti a jemnej motoriky.
  Lektorka

  Veronika Chmeliarová
  picture_as_pdf životopis
  Poplatok
  Kolektívna hodina bude prebiehať v max. počte 10 detí v jednej skupinke

  Balíček 7 dní (4.-10.7.2022): 35€ 1 dieťa
  V prípade súrodencov je možná zľava.
  Jednodňový vstup – 8€ pre 1 dieťa.
  Povinnosť sprevádzať dieťa do 4 rokov.
  Bezplatný vstup sprievodu (rodič, starí rodičia, učiteľka materskej škôlky).

  Účastník kurzov súhlasí s fotodokumentáciou, ktorá môže byť použitá k propagácii predškolských kurzov.
  Prihláška
  https://forms.gle/iGB2xCEpDEJY8r618
Miesto
Konzervatórium Žilina
J. M. Hurbana 48
010 01 Žilina
Kontakt
info@forumpertasti.com
+421 904 440 408
facebook.com/forumpertasti